Konch Magazine - At the Israeli Checkpoint: Palestine by Sam Hamod